Zasady etyki menedżera

Menedżer jest to „osoba, która niezależnie od posiadanego tytułu realizuje określone zadania za pośrednictwem innych ludzi.”[1]

Według P. F. Druckera do funkcji menedżera należą:[2]

–                   określenie celów działania, zadań,

–                   organizowanie pracy,

–                   zapewnianie odpowiedniej motywacji i łączności,

–                   ocenianie pracy podległych zespołów,

–                   doskonalenie kwalifikacji pracowników.

–                   Zgodnie z powyższym można przyjąć, że najważniejsze funkcje menedżerskie to:[3]

–                   planowanie zatrudnienia (rekrutacja, dobór pracowników),

–                   planowanie indywidualnych karier,

–                   ocena pracowników (ustalenie ich przydatności, polityki awansowania),

–                   motywowanie do pracy,

–                   wynagradzanie,

–                   doskonalenie umiejętności pracowników.

Dobry menedżer pamięta przy wykonywaniu swoich zadań (funkcji) o swoistych zasadach etyki:[4]

1)    Przestrzegaj podstawowych zasad kierowania ludźmi, opartych na uczciwości, zaufaniu, otwartości, wzajemnym szacunku.

2)    Uważaj pracowników za największe dobro, w które należy inwestować.

3)    Miej ukształtowane zasady i postępuj zgodnie z nimi.

4)    Pozyskaj zaangażowanie i współpracę zespołów ludzkich.

5)    Troszcz się o swoich ludzi, stawiaj im wyzwania.

Te zasady stają się coraz ważniejsze w dzisiejszych czasach, kiedy to menedżer w wielu krajach stał się zawodem.


[1] Scott J., Rocester A., Effective Menagement Skills. What is Manager?, London 1990, s. 11.

[2] Drucker P., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa 1992, s. 25.

[3] Tamże, s. 26.

[4] Freemantle D., The People Factor, „Menagement Today” 1995/12.

Reklamy