Funkcje menedżera

Witold Kieżun[1]  proponuje przyjęcie, za podstawę analizy ról menedżera trzech zasadniczych jego funkcji a mianowicie:

  • rolę organizatora – która obejmuje całość działalności czysto organizatorskiej, a więc dobór podwładnych, ustalanie zakresu działania, budowę struktur organizacyjnych, ustalanie powiązań informacyjnych, systemu motywacyjnego, systemu kontroli, bieżące nadzorowanie, planowanie, dzielenie zasobów, organizację procesu pracy;
  • rolę przedsiębiorcy (merytoryczną) – która polega na wykonywaniu czynności zmierzających bezpośrednio do realizacji podstawowego celu przedsiębiorstwa jako systemu techniczno – ekonomicznego, a więc na podejmowaniu decyzji co do wielkości produkcji, asortymentu, profilu technologicznego, zakupu materiałów, surowców;
  • rolę interpersonalną – która obejmuje całość zagadnień związanych z nastawieniem do człowieka w procesie pracy, a więc z dbałością  o zapewnienie właściwej motywacji, zdrowych i bezpiecznych warunków i stosunków pracy oraz z troską o bezustanne podnoszenie kultury współżycia, ciągły rozwój osobowości pracowników, przezwyciężanie procesów wyobcowania.

Jak wynika z przedstawionych tu skrótowo  zestawień ról menedżerowie, którzy chcą dobrze kierować swoją  firmą  powinni sprostać wielu wymaganiom.

Dzisiaj w gospodarce rynkowej role kierownika muszą być aktywne, twórcze a nie reaktywne, wobec czego zmiana „starych” ról jest konieczna. Menedżer  powinien także posiąść umiejętności pozwalające na sprawną realizację tych ról oraz przyjmowania wielu ról i „grania” na wielu „scenach”, także umieć dostosowywać się do sytuacji i do zmiany funkcji, wcieleń oraz  dawać sobie radę w różnych rolach –  świadomie je sobie przyswajając.

Obecnie role te ulegają znacznemu poszerzaniu i wzbogacaniu, stają się bardziej aktywne i kreatywne. Oczywiście, nadal najważniejsze są role decyzyjne, gdyż sztuka podejmowania  trafnych decyzji stanowi najistotniejszą cechę kompetencji menedżera. Trudno sobie wyobrazić dzisiaj kierownika nie posiadającego takiej cechy.


 [1] Witold Kieżun (1997) „Sprawne zarządzanie organizacją”, Warszawa, SGH.

Reklamy

Autorytet menedżera

Autorytet z kolei, podobnie jak władza jest także ważnym czynnikiem wpływającym na efektywność działania menedżera w organizacji.

Istota autorytetu sprowadza się do tego, że kierowani pozytywnie oceniają walory charakteru i umysłu kierującego i w skutek tego z góry są nastawieni na posłuszeństwo – nie z obawy przed represjami, lecz z przekonania o słuszności i trafności otrzymywanych poleceń.

Autorytet oparty jest zawsze na przeświadczeniu podwładnych, że menedżer jest wobec nich lojalny i umiejętnie nimi kieruje. Zatem zdobycie autorytetu przez kierującego jest koniecznym warunkiem jego akceptacji i współpracy z podległym personelem.

Istotny wpływ na tworzenie autorytetu ma również etyka i system wartości, który uznaje i reprezentuje przełożony, albowiem zgodność słów z czynami jest dodatkowym czynnikiem wzmacniającym szacunek wobec niego.

O  autorytecie menedżera można mówić wówczas, kiedy szanuje się go nie ze względu na stanowisko, lecz za to co sam ze sobą reprezentuje.

Autentyczny autorytet jest wynikiem podporządkowania swego postępowania głoszonym zasadom. Zatem „prawdziwy autorytet” to taki, który wyszedł zwycięsko z różnych prób, z sytuacji trudnego wyboru, który sprawdził się w różnych warunkach. Toteż tylko taki menedżer ma prawdziwy autorytet, który będąc wybitnym w jednej czy kilku dziedzinach utrzymuje się na wysokim poziomie we wszystkich pozostałych.

Aby mieć autorytet, należy wykształcić w sobie określone (pozytywne) cechy osobowości, posiąść umiejętność współpracy z ludźmi a nawet służenia im. Należy odznaczać się inteligencją i jasnym formułowaniem myśli, być energicznym, odważnym i odpowiedzialnym, posiadać umiejętność przewodzenia, być wrażliwym na sprawy ludzkie, umieć stwarzać atmosferę szczerości, otwarcia i zaufania, wykazywać inicjatywę i zachęcać innych do jej przejawiania, umieć forsować swoje pomysły i mieć siłę przekonywania do słuszności własnych idei  i koncepcji. Dla menedżera oznacza to, że jeśli chce mieć autorytet, musi posiadać osobowość wartą tego by go słuchać i obdarzać zaufaniem.

W budowie autorytetu menedżera oprócz tych cech osobowościowych niezwykle ważny jest również czynniki dojrzałości emocjonalnej, który warunkuje zachowanie zdrowia psychicznego menedżera, rozumianego nie tylko jako zdolność do działań produktywnych i efektywnych, ale także do harmonijnego współżycia z otoczeniem i do przekształcania tego otoczenia.

Dojrzałość emocjonalna jest podstawą kształtowania dojrzałości profesjonalnej menedżera czyli umiejętności formułowania wizji organizacji, stawiania wysokich – ale możliwych do spełnienia celów, samodzielnego rozwiązywania problemów i brania na siebie odpowiedzialności, stosowne wykształcenie i doświadczenie zawodowe a także i umiejętność pracy z ludźmi.

Autorytet może mieć charakter:

–  formalny –  który wynika z rodzaju funkcji i (lub) zajmowanego stanowiska i przypisywanych mu prawem uprawnień. Może być on zarówno wysoki jak i niski. Akceptacja tego autorytetu może wynikać stąd, że dana pozycja jest wyposażona w silną władzę. Władza wzmacnia autorytet – jeśli zwiększa kompetencje stanowiska i podkreśla jego znaczenie, bądź osłabia – jeśli stanowisko to dyskredytuje, ponieważ zajmująca je osoba nie chce  lub nie potrafi sprostać jej oczekiwaniom i pokładanemu w niej zaufaniu.

Menedżer potrzebuje tego autorytetu, aby zobowiązywać do posłuszeństwa i realizacji podejmowanych decyzji oraz egzekwowania ich wykonawstwa.

–  nieformalny – jest zdolnością wywierania wpływu i pozyskiwania zwolenników, musi jednak być zaakceptowany przez osoby znajdujące się w sferze jego oddziaływania.

Autorytet ten stanowi przejaw ważności, zaufania, wpływu, ogólnego  uznania i respektowania jednostki, grupy – wynikający z posiadania wysokich kwalifikacji, wartości  etycznych, szczególnych zasług, społecznie akceptowanych zachowań, obrony słusznych spraw, moralności. Zasadza się on więc nie na „wielkości” stanowiska (fotela) lecz na „wielkości” człowieka.

Autorytet nieformalny jest więc potrzebny menedżerowi do takiego oddziaływania na ludzi, aby z własnej woli starali się właściwie realizować wyznaczone cele.

Jest to najbardziej pożądana forma autorytetu – albowiem nim cieszy się człowiek, którego walory osobiste są bardziej znaczące niż atrybuty zajmowanej przez niego  pozycji w organizacji.

Autorytet menedżera wywiera wielostronny, korzystny wpływ na zachowania pracowników, a szczególnie:

  • podnosi efektywność pracy kierowniczej i organizatorskiej – sprawia, że podwładni dobrowolnie i w sposób świadomy respektują polecenia, zarządzenia i wskazówki kierownika;
  • integruje zespół pracowniczy i tworzy przyjazną atmosferę pracy, sprawia, że pomiędzy pracownikami panują przyjazne stosunki, spokój i poczucie bezpieczeństwa;
  • zwiększa skuteczność oddziaływania na ludzi, podnosi morale ich działania i sprawia, ze ludzie swoje obowiązki i zadania wykonują chętnie i z większym zaangażowaniem;
  • pobudza inicjatywy do wzrostu efektywności i poprawy jakości pracy, podnosi poziom aspiracji pracowników,  stwarza klimat do wysuwania i dyskutowania pomysłów, osłabia opór wobec zmian – zwiększa zaufanie do kierownika.

Autorytet spełnia więc bardzo ważną rolę w kierowaniu ludźmi. Należy go zatem umacniać i chronić a kiedy już dojdzie do jego osłabienia bądź utraty trzeba starać się szybko go  odzyskać na nowo, pamiętając, że autorytet trudno się zdobywa i trudno utrzymuje, ale za to łatwo traci.

Obecnie, tj. w  czasach współczesnych autorytet zwierzchnika musi opierać się na „władzy intelektu”, na obiektywnych podstawach umiejętności fachowych, wartościach moralnych i asertywności, a nie na „władzy fotela”. Dla menedżera oznacza to, że jeśli chce mieć autorytet i być osobą poważaną, musi posiadać osobowość wartą tego, by go słuchać i obdarzać zaufaniem.