Rodzaje szkoleń

Jednym ze szkoleń przeprowadzanym w opisywanej firmie dla nowych pracowników jest szkolenie na stanowisku pracy. Ma ono na celu wdrożenie pracownika w zakres jego pracy i dzieli się na 8 etapów. W określonym umową o pracę dniu pracownik rozpoczyna pracę. Pierwsze dwa dni nowo zatrudniona osoba spędza na szkoleniu wprowadzającym – Moduł 1. W tym czasie ma możliwość poznania struktury i organizacji firmy, bierze udział w pracach administracyjnych, szkoleniu z przepisów BHP, dotyczącym pierwszej pomocy oraz technicznym. Podczas pierwszych dwóch dni Trener wraz z Przełożonym pracownika ustalają przydział pracownika na linię oraz Instruktora. Pracownik zostaje o tym poinformowany na spotkaniu zamykającym drugi dzień szkolenia Moduł 1. Pierwsze dwa tygodnie pracy poświęcone są na szkolenie nowego pracownika na swoim stanowisku pracy przez przeszkolonego w tym celu Instruktora w ramach szkolenia Moduł 2 – Lista kontrolna stanowiska Pracy. Zatrudniona osoba poznaje zakres swoich obowiązków i czynności wykonywane podczas pracy. Stopień opanowania przez nią zadań na stanowisku jest sprawdzane na podstawie Listy Kontrolnej Stanowiska Pracy. Sprawdzianu dokonuje Przełożony pracownika lub osoba przez niego wyznaczona. Jeżeli pracownik nie opanował wszystkich zadań na stanowisku, okres szkolenia przedłużony zostaje o kolejne dwa tygodnie, po których następuje ponowne sprawdzenie. W przypadku ponawiania się problemu podejmowane są decyzje o przesunięciu pracownika do innego systemu lub kroki dyscyplinarne. Po zaliczeniu Listy kontrolnej stanowiska, pracownik jest gotowy do podjęcia pracy na stanowisku. Ostatnim etapem procesu szkolenia na stanowisku pracy jest wypełnienie listy kontrolnej i administrowanie jej zgodnie z procedurą.

Reklamy