Struktura zatrudnienia w przedsiębiorstwie

W przedsiębiorstwie „TOP” Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2009 r. zatrudnionych jest 55 osób.

Tabela 3.

Liczba zatrudnionych pracowników w firmie „TOP” Sp. z o.o.

  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006
Liczba pracowników 55 42 35 23

Źródło: Na podstawie danych firmy „TOP” Sp. z o.o.

W firmie „TOP” Sp. z o.o. pracownicy zatrudnieni są na podstawie umów na okres próbny, czas określony i czas nieokreślony.

Tabela 4.

Rodzaje umów w firmie „TOP” Sp. z o.o.

Rodzaje umów 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006
Okres próbny 2 5 1 7
Czas określony 13 17 9 6
Czas nieokreślony 40 20 25 10

Źródło: Na podstawie danych firmy „TOP” Sp. z o.o.

W firmie „TOP” Sp. z o.o. dominują pracownicy z wykształceniem wyższym, którzy stanowią 50% zatrudnionych. Struktura zatrudnienia według wykształcenia przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5.

Struktura wykształcenia pracowników w firmie „TOP” Sp. z o.o.

Wykształcenie  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2006
Wyższe 33 22 24  11
Policealne 12  5 4 7
Średnie zawodowe 10 15 7 5

Źródło: Na podstawie danych firmy „TOP” Sp. z o.o.

Polityka kadrowa firmy „TOP” Sp. z o.o. opiera się na promowaniu rozwoju zawodowego pracowników oraz stworzeniu bezpiecznych warunków pracy. Firma stara się zatrudniać osoby mające wykształcenie średnie techniczne i wyższe. Pracodawca stosuje zasadę nie dyskryminowania i zapewnia równe traktowanie
i warunki zatrudnienia. Polityka motywacyjna realizowana jest poprzez związanie wysokości płac pracowników z realizowanymi zadaniami. Regulamin wynagradzania przewiduje możliwość przyznania pracownikom premii uznaniowej w wysokości
do 50% wynagrodzenia zasadniczego.

Tabela 6.

Płynność kadr w latach 2006-2009

ROK Przyjęcia Zwolnienia
2009 19 12
2008 13 5
2007 10 2
2006 4 2

Źródło: Na podstawie danych firmy „TOP” Sp. z o.o.

Reklamy