Potrzeba osiągnięć McClelland

David McClelland

McClelland wyodrębnił trzy podstawowe potrzeby człowieka: potrzebę osiągnięć, przynależności oraz władzy. Autor uważał, że każdy pracownik kieruje się odpowiednią dla siebie kategorią potrzeb, która motywuje go i pobudza do osiągnięcia celu. Najwięcej uwagi McClelland poświęcił potrzebie osiągnięć.

Potrzebę osiągnięć McClelland definiuje jako chęć wyróżnienia się w sytuacji konkurencyjnej. Jest to pragnienie realizacji celu lub zadania w sposób bardziej skuteczny niż w przeszłości. Owa chęć jest źródłem motywacji.

Pracownik, chcąc pokazać swoją wartość, będzie dążył do jak najlepszego wykonania powierzonych mu zadań. Osoby takie cechuje tendencja do wyszukiwania i angażowania się w realizację celów stanowiących swego rodzaju wyzwanie. Powoduje to, że osoby takie mają łatwość w realizacji priorytetowych zadań rozwojowych. Osoby te są uczciwe oraz otwarte na otoczenie. Motywatorem są dla nich częste powodzenia, dzięki którym chętnie podejmują się nowych zadań. Ponadto osoby charakteryzujące się silną potrzebą osiągnięć są otwarte na informacje zwrotne, co stanowi jeden z podstawowych wyznaczników rozwoju zawodowego. Osoby z silnie wykształconą potrzebą osiągnięć pragną podejmować osobistą odpowiedzialność, wykazują skłonność do ustalania celów o umiarkowanym stopniu trudności, mają pragnienie konkretnej i natychmiastowej reakcji na swoje działania oraz są zajęte swoim działaniem. Osoby takie są potencjalnymi kandydatami na stanowiska menedżerskie. Ich wadą jednakże jest niewielkie zainteresowanie współpracownikami, co stanowi barierę komunikacyjną. Wynika to z faktu, iż są oni skoncentrowani głównie na swojej osobie i samorozwoju. McClelland uważał, że potrzeby osiągnięć nie dziedziczy się, lecz wynika ona raczej z doświadczenia zdobytego w trakcie dzieciństwa. Można ją również kształcić na zaawansowanych stopniach kariery poprzez dawanie pracownikom dużego zakresu swobody działania pamiętając przy tym, że za osiągnięcie ustalonych celów należy wynagradzać.

Reklamy

Autorytet menedżera

Autorytet podobnie jak władza, jest także ważnym czynnikiem wpływającym na działania ludzi. Autorytet znakomicie pomaga menedżerowi w spełnianiu wszystkich jego funkcji, ułatwia mu zwłaszcza wykazywanie odwagi w sprawie, na której mu zależy. Autorytet menedżera wywiera wielostronny korzystny wpływ na zachowania pracowników, a szczególnie:

● podnosi efektywność pracy kierowniczej i organizatorskiej, sprawia, że podwładni dobrowolnie i w sposób świadomy respektują polecenia, zarządzania i wskazówki kierownika;

● integruje zespół pracowniczy i tworzy przyjazną atmosferę pracy, sprawia, że między pracownikami panują przyjazne stosunki, spokój i poczucie bezpieczeństwa i że unikają oni konfliktów i zadrażnień;

● zwiększa skuteczność wychowawczego oddziaływania na ludzi, podnosi morale ich działania i sprawia, że ludzie swoje obowiązki i zadania wykonują chętniej i z większym zaangażowaniem.

Dojrzałość emocjonalna jest podstawą kształtowania dojrzałości profesjonalnej menedżera. Dojrzałość ta to umiejętność formułowania wizji firmy, stawiania wysokich, ale możliwych do spełnienia celów, samodzielnego rozwiązywania problemów i brania na siebie odpowiedzialności oraz dobre wykształcenie i doświadczenie zawodowe, a w tym umiejętność pracy z ludźmi.

Korzyści z wdrożenia systemu ISO

Kwestia jakości towarzyszy człowiekowi od dawien dawna. Można nawet przypuszczać, iż praktycznie od czasu, kiedy świadomie i celowo wykonywać czynności prowadzące do realizacji potrzeb własnych, a także ludzi związanych z nim więzami rodzinnymi bądź społecznymi, praktycznie od kiedy rozpoczął wytwarzanie i używanie narzędzi oraz środków ułatwiających życie. Właściwie jakość stała się dla każdego człowieka zjawiskiem odczuwanym, które jest zauważane i zapewne stopniowo uświadamiane.

Zasadniczym warunkiem zadowolenia zarówno pracowników, jak również całego społeczeństwa jest zapewnienie życia w zdrowym, a także czystym środowisku oraz pracy
w bezpiecznych, jak również zdrowych warunkach. W związku z realizacją powyższych założeń przedsiębiorstwa, dokonując realizacji określonej wizji i misji polityki, a także związanymi z nią celami. Przedsiębiorstwa powinny również dążyć do systemowego, jak
i skutecznego zarządzania działalnością środowiskową.

Współcześnie ochrona środowiska stała się wyzwaniem dla społeczności. W Polsce również doceniono zagadnienie ochrony środowiska, co znalazło swoje odzwierciedlenie
w Konstytucji RP: Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie.

Wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem pozwala przedsiębiorstwu utrzymać
w kręgu przedsiębiorstw, które znajdują się w reprezentacji standardów światowych,
a w niedalekiej przyszłości może się okazać, iż system zarządzania środowiskowego czy też zintegrowane systemy zarządzania, które obejmują kwestie ochrony środowiska, jakości,
a także innych norm komplementarnych, które decyduje o funkcjonowaniu firmy na rynku.

Fundamentalnym celem każdego przedsiębiorstwa jest wytwarzanie zysku. Dopiero
w momencie gdy firma go przynosi bądź jest on prognozowany przez właścicieli przedsiębiorstwa, mają oni sposobność określania celów innych aniżeli ekonomiczne powiązane z rozwojem firmy, jej personelu, itp. Do przedsięwziąć tych często zalicza się także budowę właściwego wizerunku przedsiębiorstwa, które jest odpowiedzialne społecznie, na współczesnym rynku, także odgrywa coraz bardziej istotną rolę w  procesie budowania przewagi konkurencyjnej.

Doskonałym narzędziem podczas tworzenia wizerunku odpowiedzialnego społecznie przedsiębiorstwa jest wdrożenie oraz utrzymywanie ciągłego doskonalenia systemów zarządzania, które są zgodne z międzynarodowymi normami (ISO), a także dobrymi praktykami zarządzania, które są ukierunkowane pośrednio ewentualnie bezpośrednio na tworzenie odpowiedniego wizerunku przedsiębiorstwa. Najpopularniejszym systemem zarządzania wdrażanym przez większość przedsiębiorstw działających zarówno w Polsce, Europie, jak i na całym świecie jest System Zarządzania Środowiskiem (EMS – Environmental Management System), który jest zgodny z wymaganiami ISO 14001.

Przedsiębiorstwo, które posiada wdrożony system zarządzania środowiskowego jest lepiej postrzegane przez klientów, którzy coraz większe znaczenie przywiązują do zakupu artykułów bądź też usług, które wyprodukowane bądź świadczone zostały w warunkach zapewniających dbałość o środowisko naturalne. Przeważnie producenci, którzy mają wdrożony system zarządzania środowiskowego, wymagają również tego samego od swoich poddostawców. Natomiast konkurencja pomiędzy przedsiębiorstwami zbliżonej branży
oraz klasy produkowanych wyrobów i usług sprawia, że posiadanie certyfikatu ISO 14001 decyduje o bardziej efektywnej sprzedaży, a co za tym idzie, potencjalnej poprawie udziału przedsiebiorstwa w rynku. Reasumując przedsiębiorstwo posiadające systemem zarządzania środowiskowego ma bardzo często dużo lepszy dostęp do oferowanego kapitału.

Normy, które dotyczą zarządzania środowiskowego mają za zadanie dostarczyć przedsiębiorstwu elementów opracowania najbardziej skutecznego systemu zarządzania środowiskowego, który będzie zintegrowany z systemami zarządzania opierającymi się na normach ISO, jak również normy komplementarne opierające się na polskiej normie PN-N 18001. Prowadzić to do zapewnienia przedsiębiorstwom realnej szansy osiągnięcia celów ekonomicznych, a także i środowiskowych.

Celem niniejszej pracy jest ukazanie korzyści wdrożenia systemu ISO14001
w działalności współczesnego przedsiębiorstwa.

Na treści pracy składają się wstęp, zakończenie oraz cztery rozdziały.

W rozdziale pierwszym dokonano ogólnej charakterystyki historycznego aspektu powstania norm zarządzania środowiskowego.

W rozdziale drugim ukazano cel normy ISO 14001.

W rozdziale trzecim zaprezentowano elementy systemu zarządzania środowiskiem.

W rozdziale czwartym omówiono potencjalne korzyści z wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w Internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne.