Pojęcie i znaczenie motywacji

praca licencjacka

„Motywacja polega na zespole oddziaływań ukierunkowanych na spowodowanie osiągnięcia zamierzonych celów i efektów oraz oczekiwanych postaw i zachowań ludzi w danej organizacji (lub jej części)[1].

Motywowanie stanowi bardzo ważną część zarządzania. Jest ważną funkcją pracy kierowniczej na każdym szczeblu zarządzania. „Każdy menedżer powinien znać i doskonalić własne umiejętności w tym zakresie”[2]. Menedżer powinien dostrzegać, że  każdy pracownik wyposażony jest w indywidualne motywacje i potrzeby. Odpowiednie ukierunkowanie pracownika oraz umiejętność zaspokojenia jego potrzeb powoduje, że pracuje on lepiej i wydajniej.

W organizacji ważne jest likwidowanie dyskomfortu i niezadowolenia pracownika. Na motywację i ich efektywność rzutują nie tylko potrzeby, ale i dążenia pracowników. „Motywacja do pracy zależy również od tego, co pracownik spodziewa się w jej wyniku uzyskać. Ile wysiłku włoży on w pracę zależy od wynagrodzeń i nagród oferowanych przez kierownictwo oraz od tego, w jakim stopniu praca daje
mu zadowolenie wewnętrzne”[3].

Motywacja jest pojęciem o wielu znaczeniach. Zazwyczaj określa się przez nie „stan gotowości człowieka do podjęcia określonego działania”.[4] Rozumiemy przez to, że jedni ludzie mają większą motywację na przykład do pracy, a inni do uprawiania sportu. Dla osiągnięcia określonych wyników czy celów ludzie gotowi są ponieść pewien wysiłek i właśnie dla wyjaśnienia celowości ich zachowania używa się terminu „motywacja”.[5] Z pojęciem tym zawsze mają do czynienia przywódcy i kierownicy, gdyż skuteczność realizacji ich funkcji jest w znacznym stopniu uzależniona od doboru właściwych instrumentów motywacyjnych. Motywacja do pracy jest wewnętrznym procesem regulującym zachowania ludzi w procesie pracy, który uruchamia i ukierunkowywuje zachowania zmierzające do osiągnięcia celów zawodowych.

Co motywuje ludzi do pracy? Wg teorii L.R. Bittel’a są to: [6]

 • pieniądze – według tradycyjnych koncepcji najlepszym bodźcem było odpowiednie wynagrodzenie za pracę i oznaczało to, iż za coraz lepszą prace otrzymuje się coraz wyższą płacę. Niestety teorie te ignorowały inne wielce ważne czynniki motywujące jak pewność zatrudnienia, potrzeba uznania, szacunku, rozwoju,
 • sprawiedliwe traktowanie – teoria ta utrzymywała, że kierownictwo winno z większą uwagą i szacunkiem traktować pracowników. Wadą tego podejścia było to, iż nadal jedynie kierownicy mieli wszelkie uprawnienia do decydowaniu, co kiedy, gdzie i jak zostanie wykonane,
 • dzielenie odpowiedzialności – podejście to zostało oparte na potrzebie traktowania ludzi (pracowników) jako wartościowego zespołu z uwzględnieniem faktu, iż mogą oni wnieść istotny wkład przy planowaniu swojej pracy wraz z kierownictwem. Biorąc udział w podejmowaniu decyzji pracownicy nadają większe znaczenie swojej pracy i pracują lepiej, co pozostaje w konflikcie z zacytowana koncepcją podająca pieniądz jako główne źródło motywacji.

W sztuce zarządzania kształtowanie motywacji uznawane jest za jedną z podstawowych funkcji kierowania. Motywacja jest zazwyczaj różnie rozumiana i pobudzana, gdyż wiele jest czynników wpływających na ludzi i ich środowisko, w jakim żyją i pracują. Motywacja zawsze odnosi się do emocji i przeżyć psychicznych człowieka, od których zależą jego możliwości i aktywność. Wpływa ona na intensywność i stałość wysiłków zamierzających do osiągnięcia wytyczonego celu, co oznacza, że decyduje ona o gotowości człowieka do codziennej pracy. Wyniki osiągane w pracy przez poszczególnych pracowników określone są przez środowisko pracy – narzędzia, materiały, informację; możliwości – zdolności do wykonywania danej pracy i motywację – chęć i pragnienie pracy.[7]  Im silniejsza jest motywacja, tym większą aktywność i determinację wykazuje pracownik. Należy jednak pamiętać, że zbyt silna motywacja może prowadzić do spadku wydajności pracy z powodu niepokoju i napięcia, które obniżają sprawność, zdolność rozwiązywania problemów czy skracają pole widzenia na cele długofalowe. Z tego też powodu najkorzystniejsza jest motywacja średnia, przeciętna pozwalająca efektywnie działać i rozwiązywać trudne i złożone kwestie.

Wzbudzanie i podtrzymywanie motywacji personelu uwarunkowane jest określonymi czynnikami:

 • odpowiednim poziomem organizacji pracy i wyposażenia w przedsiębiorstwie,
 • ustaleniem zadań dla poszczególnych pracowników i zespołów będących rodzajem wyzwania i równocześnie możliwych do osiągnięcia,
 • zapewnieniem oczekiwanych przez pracowników nagród różnicowanych
  w zależności od osiąganych efektów pracy,
 • wprowadzeniem zróżnicowanego systemy wynagradzania,

Bazując również na tych podstawach R.M. Stears i L.W. Porter sformułowali wnioski składające się ich zdaniem na model skutecznej motywacji oparty
na współczesnej teorii motywacji pracowników:[8]

 • kierownicy powinni motywować pracowników czynnie i świadomie,
 • kierownicy powinni znać swoje mocne i słabe strony zanim podejmą próbę wpływania na pracowników,
 • kierownicy powinni dostrzegać różne motywacje pracowników i ich różne uzdolnienia i możliwości,
 • nagrody powinny być przyznawane za efekty w pracy i nie z innych powodów niż zasługi dla firmy jak np. staż pracy,
 • pracownicy muszą dokładnie wiedzieć, czego się od nich oczekuje i zadania przed nimi stawiane powinny umożliwiać różnorodność,
 • kierownicy powinni być blisko pracowników oraz dostrzegać i łagodzić powstające problemy,
 • pracownicy powinni współuczestniczyć czynnie w rozwoju organizacji (firmy) będąc zainteresowani jej powodzeniem.

[1] T. Oleksyn „Praca i płaca w zarządzaniu”, Warszawa 1997, s. 157.

[2] J. Szczupaczuński „Anatomia zarządzania organizacją”, Warszawa 1997, s. 158.

[3] R. A. Webber, „Zasady zarządzania organizacjami”, PWE, Warszawa 1996, s. 60.

[4] A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Zarządzanie. Teoria i Praktyka., PWN, Warszawa, 1995, s. 261.

[5] B.R. Kuc, Zarządzanie doskonałe, Wydaw. „Oskar-Master of Biznes”, Warszawa, 1999, s. 181.

[6] L.R. Bittel, Krótki kurs zarządzania, PWN, Warszawa, 1996, s. 88.

[7] R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa, 1999 s. 458.

[8] R. W. Griffin, Podstawy…, op.cit., s. 473.

 

Reklamy

Teoria ERG

W efekcie krytyki teorii Maslowa powstała Teoria ERG sformułowana przez C Alderfera. Alderfer zaproponował nieco odmienną hierarchię potrzeb. Wychodząc z pięciu grup potrzeb hierarchii Maslowa wyróżnił trzy grupy potrzeb oznaczone literami E, R i G. E to potrzeby egzystencji (u Maslowa to potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa). R to kontakty społeczne, czyli związki ludzi z otoczeniem społecznym (odpowiadające u Maslowa potrzebie przynależności). G to potrzeby wzrostu (rozwoju stanowiące najwyższy szczebel hierarchii (obejmują potrzeby szacunku dla samego siebie i samorealizacji). W przeciwieństwie do A. Maslowa, G. Alderfer przyjmuje, że ludzie mogą być jednocześnie motywowani przez kilka kategorii potrzeb (np. pragnieniem pieniędzy, przyjaźni i zdobywania wiedzy). Druga różnica to przyjęcie elementu fustracji i regresji (czego nie ma w teorii Maslowa). Alderfer utrzymuje, że jeśli dana potrzeba nie zostanie zaspokojona, jednostka odczuje frustrację i zejdzie na niższy poziom w hierarchii, poszukując pełniejszego zaspokojenia potrzeb niższego rzędu[1]. Pokazuje to rysunek 2 (linie ciągłe przedstawiają kierunek relacji między potrzebami i pragnienie ich zaspokojenia, linie przerywane obrazują co następuje w sytuacji pojawienia się frustracji – wzmocnienie potrzeby niższego rzędu i pełniejsze jej zaspokojenie).

Rysunek 2. Teoria ERG. Relacje między frustracją, znaczeniem i zaspokojeniem potrzeb

Źródło: Opracowanie na podstawie: A. Michael, 2007, s. 257.

[1] R. W. Griffin, Podstawy…, op.cit., s. 463.

Rozwój personelu – szkolenia, przemieszczenia, zarządzanie karierą zawodową

praca magisterska – fragment

Postęp technologiczny sprawia, że pracownicy na bieżąco uczą się obsługiwać nowe urządzenia i zapoznają się z nowymi osiągnięciami w tym zakresie. Aby zachęcić ich do tego formułowane są coraz częściej programy uzależniające wysokość pensji od poziomu wiedzy. Pracownicy muszą mieć zapewnione warunki oraz możliwości szkolenia i podnoszenia kwalifikacji. Jest to zadanie dla przedsiębiorstwa, które oczekuje przez to wymiernych korzyści w przyszłości. Dzięki pracownikom o wyższych kwalifikacjach będzie miało większą szansę utrzymania konkurencyjnej pozycji na rynku.

Jednym z podstawowych założeń koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi jest traktowanie zatrudnionych ludzi jako zasobu organizacji, w który należy i warto inwestować i dlatego też rozwój i kształcenie pracowników uznawane są coraz powszechniej za podstawę sukcesu przedsiębiorstw, za działalność priorytetową.

Rysunek 4. Miejsce rozwoju personelu w zintegrowanym modelu rozwoju organizacji

WIZJA ROZWOJU                            TWORZENIE STRATEGII                             ROZWÓJ

ORGANIZACJI   ®                           DOSKONALENIE STRUKTURY   ®           ORGANIZACJI

ROZWÓJ PERSONELU                                   JAKO PROCESU

UCZENIA SIĘ.

Źródło: A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Antykwa S.C., Kraków, 1998, s. 217.

Rozwój pracowników to element systemu personalnego mającego na celu uzupełnianie wiedzy oraz doskonalenie zdobytych już umiejętności i kompetencji niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań na powierzonym stanowisku pracy. Dbałość o rozwój personelu sprzyja poszerzaniu horyzontów poznawczych pracowników, rozwojowi ich przedsiębiorczości, kreatywności i inicjatywy. Rozwój personelu oznacza zmiany ilościowe i jakościowe w systemie społecznym organizacji, które prowadzą do podniesienia wartości zasobów ludzkich  i efektywności ich pracy rozpatrywanych na poziomie całej organizacji, poszczególnych działów i indywidualnych pracowników. Celem rozwoju pracowników w przedsiębiorstwie jest ciągłe doskonalenie ich potencjału pracy oraz dostosowanie do zmian zachodzących w firmie i jej otoczeniu. Odbywa się to za pomocą następujących działań:[1]

 • dostosowywanie kwalifikacji do aktualnych wymogów stanowiska pracy,
 • rozszerzanie kwalifikacji w kontekście przewidywanych zmian,
 • podnoszenie elastyczności i dyspozycyjności pracowników,
 • rozwijanie umiejętności samokontroli i samooceny,
 • rozwijanie zdolności kreatywnego myślenia,
 • rozwijanie umiejętności pracy w różnych formach organizacyjnych: indywidualnie i grupowo,
 • umacnianie integracji pracowników z przedsiębiorstwem,
 • kształtowanie odpowiednich postaw wobec pracy, firmy, współpracowników i klientów.

Rozpatrując rozwój pracowników w kontekście rozwoju całej organizacji wyróżniamy następujące instrumenty rozwoju ich potencjału pracy:

 • szkolenia pracowników,
 • przemieszczenia pracowników,
 • zarządzanie kariera zawodową.

[1] A. Pocztowski, op.cit., s. 221.

 

Rational Team Concert jako przewodnie narzędzie w zarządzaniu projektem informatycznym

Praca magisterska

Spośród narzędzi z grupy Rational, Rational Team Concert (RTC) jest platformą, która może być z powodzeniem stosowana jako przewodnie narzędzie do zarządzania projektem informatycznym. Tę tezę potwierdzają dostępne w aplikacji funkcjonalności jak również cechy zarządcze RTC, które są kluczowe w osiągnięciu sukcesu przedsięwzięcia informatycznego.

Współczesny świat wolnego rynku wymusza szybkie, nierzadko nawet natychmiastowe przystosowanie się do zmian. Nie jest to sprzyjające zjawisko w środowisku projektowym. Nie ulega wątpliwości, iż praca przy z góry ustalonych założeniach i w stałych warunkach jest rzeczą jak najbardziej pożądaną. W praktyce jednak, stałość jest czymś praktycznie niespotykanym, natomiast zmiana czymś zupełnie naturalnym. Tak też droga realizacji projektów bywa wyboista i nieprzewidywalna. W związku z tym pojawia się problem: jak przystosować się do takiego środowiska projektowego? Jest to pytanie, na które odpowiedź może wydawać się bardzo prosta, a mianowicie: przystosowując się do zmian. Jednak tu pojawiają się kolejne pytania: w jaki sposób to zrobić i jak się do zmian przygotować?

Niewątpliwie plan jest jednym z kluczowych narzędzi zarządzania projektami. Trudno się jednak do niego sztywno stosować w dynamicznie zmieniającym się środowisku.  Rozwiązaniem tego problemu są elastyczne modyfikacje planu w odpowiedzi na zachodzące zmiany. W tym zawiera się ogromna zaleta i jeden z głównych argumentów tego, że Rational Team Concert może być przewodnim narzędziem w zarządzaniu projektami. Kierownik projektu posługujący się narzędziem RTC może tworzyć ramy przedsięwzięcia oraz bardziej szczegółowe plany wydań i iteracji w trakcie trwania projektu. W tych planach zawiera ogólne lub/i bardziej szczegółowe informacje na temat podejmowanych prac. Każdy z członków zespołu może plan modyfikować w ramach swoich uprawnień i wykonanej pracy. RTC w ten sposób pozwala na śledzenie zmian i kierunku, w jakim podąża cały zespół, co z kolei umożliwia elastyczne modyfikowanie planu, zadań, obciążenia zespołu itp. Plany są indywidualne dla każdego z projektów i zależne od wybranej metody zarządzania. W RTC można tworzyć harmonogramy prac zarówno według zaleceń metod klasycznych jak i lekkich. Dlatego każdy kierownik projektu, zarówno ten o wysokich kwalifikacjach i z bogatym doświadczeniem jak i ten jeszcze początkujący, może z powodzeniem stosować RTC do zarządzania pracą swojego zespołu.

Kolejną kluczową cechą planów tworzonych w RTC jest ich ogólnodostępność. Każdy członek zespołu może na bieżąco sprawdzać plany projektu, czas który poświęca danemu zadaniu i stan postępów swoich jak również kolegów z team’u, co może działać stymulująco na rozwój prac.

Kolejnym argumentem potwierdzającym tezę postawioną na początku, a nawiązującym do tego, co wyżej zostało przedstawione jest to, iż w RTC zarządzanie zespołem rozproszonym geograficznie przestaje być aż tak kłopotliwe. Często zdarza się, iż specjalistów z pożądanej dziedziny można odnaleźć tylko w innym regionie kraju lub nawet w innym państwie czy kontynencie. Twórcy RTC założyli taki stan rzeczy jako zupełnie naturalny. Kierownicy projektów chcąc podejmować coraz wyższe wyzwania projektowe nie mogą ograniczać się tylko do regionalnego rynku specjalistów, nie muszą również ściągać ich z innych krajów ponosząc ogromne koszty. Tworząc zespół kierownik musi być pewny, co do zatrudnianych przez siebie ludzi, gdyż to od nich zależy sukces całego przedsięwzięcia. RTC niejako wyzbywa się granic i pozwala na zarządzanie zespołem według faktycznych potrzeb, w rzeczywistym czasie. Kierownik może wprowadzać zmiany i podejmować decyzje, które natychmiast po zatwierdzeniu będą widoczne i dostępne dla wszystkich członków zespołu, bez względu w jakim miejscu się oni znajdują. A zatem problemem odległości i rozproszenia geograficznego został znacznie zmniejszony. Planowanie i zarządzanie zespołem, porozumiewanie się pomiędzy członkami zespołu może odbywać się w czasie rzeczywistym, a RTC wspomaga ten proces.

Po stworzeniu zespołu i planów dla projektu, należy zadania rozdystrybuować pośród poszczególnych członków teamu. Mając na uwadze posiadane przez nich umiejętności i doświadczenie, kierownik projektu może skutecznie rozdzielić zadania w odpowiedni sposób. Ten proces wydaję się być prosty i niezbyt skomplikowany. Dla doświadczonego kierownika znającego możliwości swojego zespołu pewnie taki właśnie jest. Jednak każdy z członków zespołu ma swój sposób, tempo czy wreszcie własną organizację pracy. Należy zwrócić uwagę również na to, że nie każde zadanie jest porównywalnie ważne i ma podobną wagę dla osiągnięcia celu. Ponadto jedne zadania mają dłuższy termin wykonalności od innych i trzeba im poświęcić więcej czasu. Tu jest zawarta kolejna istotna cecha Rational Team Concert, która uzasadnia tezę postawioną na początku. A mianowicie RTC pozwala kierownikowi projektu na zoptymalizowanie obciążenia zadaniami poszczególnych członków zespołu. Rozdystrybuowanie zadań w tym narzędziu może nawet uwzględniać zaplanowane urlopy, czy też inne przerwy w wykonywaniu pracy oraz dostosowywać się do nieprzewidzianych wypadków takich jak utrata członka zespołu. Niewątpliwie stanowi to ogromny atut dla zarządzających projektem.

Kolejną kwestią związaną z zarządzaniem projektem w RTC jest badanie wyników i postępów prac za pomocą raportów.

Aby skutecznie zarządzać projektem informatycznym, należy zbierać najważniejsze informacje bieżące i historyczne dotyczące realizowanych funkcjonalności, kontroli źródła, użytkowników, zespołach oraz obszarów projektu. Zebrane dane należy grupować i filtrować w taki sposób, aby kierownik zespołu mógł je jak najlepiej wykorzystać do planowania przyszłych działań. Dużą zaletą raportowania w Rational Team Concert jest to, iż można w nich zestawiać dowolne parametry. Przykładowo można śledzić ile i w jakim czasie powstawało nowych elementów pracy lub gotowych funkcjonalności, dzięki czemu kierownik projektu ma wgląd w tempo prac na przestrzeni trwania całego projektu. Obrazowo przedstawione informacje mogą wskazywać na miejsca, w których prace przebiegały wolniej, co daje możliwość przeanalizowania przyczyn takiego stanu i ich wyeliminowania w przyszłości. Można również analizować jak w danych warunkach zmieniają się dowolnie wybrane parametry. W raporcie można osadzić pewien interesujący kierownika atrybut i śledzić jego zmienność w warunkach projektowych. Raporty mogą być często aktualizowane i dostarczać świeżych informacji, co pozwala na efektywne i szybkie reakcje ze strony kierownika projektu i zespołu.

Śledzenie przebiegu projektu w postaci automatycznie generowanych raportów daje ogromne możliwości w zarządzaniu projektami, jeżeli zarządzający potrafi z nich korzystać w taki sposób, aby zoptymalizować działania podejmowane w zakresie  przedsięwzięcia.

Planowanie, organizacja zespołu, kontaktowanie się z członkami w czasie rzeczywistym, dystrybuowanie zadań, organizacja pracy, przystosowywanie się do zmian i raportowanie to najważniejsze opcje RTC, które decydują o tym, iż jest to narzędzie, które może być przewodnie w zarządzaniu projektem. Pomimo iż istnieją programy z grupy Rational takie jak np. Rational Method Composer, które mogłyby również posłużyć do zarządzania przedsięwzięciem jednak tak zaawansowane opcje i możliwości daje tylko Rational Team Concert. Jak już zostało nadmienione w poprzednim rozdziale, RTC nie jest pozbawione braków, jednak te można zniwelować za pomocą integracji z innymi potrzebnymi narzędziami do wytwarzania oprogramowania.

Niematerialne formy motywowania

praca licencjacka

Wynagrodzenie jest istotnym motywatorem, ale skutecznym do pewnych granic. W obrębie każdej organizacji musi istnieć szereg bodźców nie finansowych. Mogą one oddziaływać bardzo silnie, bez nich atmosfera staje się ciężka, a praca monotonna i nudna. Jednak aby bodźce pozamaterialne mogły ujawnić swą siłę, musi być zadawalająco rozwiązana motywacja finansowa. Bodźców nie należy stosować zamiennie. Oznacza to, że pracownika oczekującego uznania i pochwały nie usatysfakcjonuje nagroda finansowa, zaś oczekiwanej podwyżki płac nie zastąpi dyplom czy medal. Zastosowanie bodźców nie finansowych wymaga szczególnej ostrożności w celu uniknięcia stronniczości. Jest to niezwykle trudne. Efekty są widoczne w dalszej przyszłości niż rezultaty systemów premii finansowych i z tego powodu oba typy programów są często prowadzone równolegle.

Niematerialne formy motywowania mogą wiązać się z samą pracą, a konkretnie sprawiać aby była źródłem zadowolenia, szansą rozwoju osobowości a nie przykrą koniecznością. Zadania powinny być zróżnicowane, sposób wykonania dowolny, a pracownik musi być świadomy, że robi rzeczy przydatne. Informacja o wynikach pozwoli mu zobaczyć swoje miejsce w całości procesu, w którym uczestniczy.

Mogą się one też łączyć z osobowością pracownika. Nad pieniądze przekłada on niekiedy możliwość awansu, pochwały i wyróżnienia, sprawiedliwą ocenę, czy też współzawodnictwo. Nie ma więc bodźców idealnych. Ich atrakcyjność zależy od wielu czynników. Do wszystkich stosuje się jednak jedno prawo. Im wyższy stopień zaspokojenia danej potrzeby tym mniejsza motywacja do dalszego podwyższania owego poziomu. Przenosi się ona na potrzeby gorzej zaspokojone.

Niematerialne środki wynagradzania znajdują coraz większe uznanie stając się ważnym bodźcem w całym systemie motywowania. Pełnią rolę motywacyjną w dwojaki sposób:

 • wspierają bodźce materialne towarzysząc jako pochwała czy nagana,
 • są bodźcami autonomicznymi stosowanymi niezależnie od materialnych form nagradzania.

Do najważniejszych pozapłacowych sposobów pobudzania motywacji u pracowników możemy zaliczyć:

Polityka awansowania, czyli przesunięcie pracownika na wyższe stanowisko. Awans zaspokaja potrzebę szacunku i korzystnie wpływa na samoocenę, motywuje do osiągania jeszcze lepszych wyników w pracy. Sprawiedliwy awans pozytywnie wpływa nie tylko na samego awansowanego, ale i na współpracowników, dlatego polityka awansowania winna opierać się na sprawdzonych zasadach i dawać szansę pracownikom zdolnym, kreatywnym i osiągającym wysokie wyniki.

Proces partycypacji pracowników to aktywny udział pracowników w kształtowaniu nowych projektów i ich wdrażaniu.. Zachęca do realizacji postawionych zadań przez ich poznanie i zrozumienie, integruje pracowników i interes osobisty z zespołowym, zapobiega izolacji pracowników. Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu jest mocnym motywatorem pozwalającym na realizacje potrzeb samorealizacji i szacunku oraz jest ważnym elementem demokratyzacji życia. Jest również potwierdzeniem współczesnych teorii o traktowaniu pracowników jako największego zasobu firmy.

Kontrola pracy zapewnia zgodność działań planowanych z rzeczywistymi. Kontrola winna być umiarkowana, by z jednej strony dawała możliwość panowania nad działalnością firmy i realizacją zadań, a z drugiej by nie ograniczała kreatywności i wiary we własne umiejętności pracowników. Kontrolowane powinny być jedynie główne czynności czy funkcje pozostawiając miejsce na samokontrolę pracowników, samodzielność i odpowiedzialność za wyniki ich pracy.

Komunikacja winna stwarzać możliwość przedstawiania własnych pomysłów i poglądów pracowników, zachęcać do współpracy przez wnikliwe wysłuchiwanie podwładnych i usuwanie barier komunikacyjnych. Przełożony powinien zapewnić sobie taki kontakt z pracownikami, żeby zdobyć ich przychylność i zaufanie. Zaprocentuje to wówczas szczerym i dobrym klimatem w pracy i wysoką wydajnością, a pracownicy będą czuli się pewnie.

Pozytywna sytuacja w pracy silnie wpływa na stosunek pracownika do wykonywanej pracy i firmy, w której pracuje. Praca w zespole z dobrymi stosunkami interpersonalnymi ma ogromne znaczenie dla postawy pracowników Odpowiednie warunki powinny tak wpływać na pracownika by w pełni mógł wykorzystać swoją chęć do realizacji celów dla rozwoju firmy.

Innowacje – wszelkie zmiany wprowadzane w firmie powinny być rozumiane i akceptowane prze pracowników. System motywacyjny powinien zachęcać pracowników do wdrażania zmian, gdyż są oni ważnym czynnikiem decydującym o ich powodzeniu.

Dwuczynnikowa teoria F. Herzberga. Teoria oczekiwań

Kolejną spośród prezentowanych teorii treści jest godna uwagi dwuczynnikowa teoria F. Herzberga. Na podstawie badań empirycznych Herzberg doszedł do wniosku, że nie można rozpatrywać satysfakcji i niezadowolenia jako ekstremalnych punktów położonych na jednej osi. Jego zadaniem zadowolenie
i niezadowolenie z pracy wynika z dwóch różnych grup czynników:

 • motywujących – wywołujących zadowolenie, ale niewywołujących niezadowolenia;
 • higieny – wywołujących niezadowolenie, ale w przypadku ich pozytywnego ukształtowania nie prowadzą one do zadowolenia.

Druga teoria motywacji określana jest jako teorie procesu. Koncentrują się one na mechanizmach motywacji, czyli starają się wyjaśnić sposób powstawania motywacji. Autorzy tych teorii nie skupiają się na identyfikacji i typologii bodźców motywujących, lecz na tym dlaczego ludzie wybierają takie a nie inne sposoby zachowania, aby zaspokoić potrzeby i jak oceniają ich zaspokojenie.

Teoria oczekiwań sugeruje, że motywacja do pracy jest funkcją siły pragnienia osiągnięcia jakiegoś celu oraz oczekiwanego (subiektywnego) prawdopodobieństwa zaspokojenia tego pragnienia. Pierwsza koncepcja procesu została opracowana przez amerykańskiego psychologa V. H. Vrooma, który dał teoretyczne podstawy rozwoju następnych. Modelując ludzkie zachowania jako zachowania decyzyjne, Vroom traktuje motywację jako „proces, który określa wybór między różnymi (dobrowolnymi) aktywnościami”[1]. U podłoża wszystkich ujęć teorii oczekiwań znalazły się założenia opracowane przez Vrooma[2]

Vroom w swoich pracach z zakresu zarządzania stwierdza, że siła skłonności do działania w określony sposób zależy od siły oczekiwania, że działanie to przyniesie określony skutek, i od atrakcyjności tego skutku dla danej osoby. Motywacja w teorii oczekiwań postrzegana jest jako odbicie wyboru danej osoby pomiędzy szeregiem alternatywnych rozwiązań. Logika zakłada, że człowiek dokonuje w pracy pewnego wysiłku, by osiągnąć poziom dokonań do preferowanych rezultatów. Uznaje się iż pracownik zawsze stara się dobrze skalkulować i przeanalizować ryzyko wynikające z podjęcia danej pracy, faworyzuje zadania o przeciętnym stopniu trudności, które jednak zawierają jakąś nowość, pozwalającą na wykazanie się inwencja i własną inicjatywą, preferuje sytuacje pozwalające na samodzielne podejmowanie decyzji dotyczących jego pracy i ponoszenia za nią odpowiedzialności. Badania V. Vrooma wykazują również, że pracownik zabiega o ocenę własnej pracy, oczekuje, że praca przyniesie mu zadowolenie, a płaca będzie adekwatna do wysiłku włożonego w tę pracę.

Najwybitniejszym przedstawicielem teorii wzmocnienia stał się B. F. Skinner. Teoria wzmocnienia głosi, że zachowanie człowieka, jego osiągnięcia w uczeniu się i pracy twórczej, jego kontakty interpersonalne i działalności organizacyjne są zależne od wyposażenia genetycznego oraz od środowiska fizycznego i społecznego[3]. Środowisko to steruje ludzkim działaniem i w rzeczywistości struktura zachowania jest w dużym stopniu kopią struktury środowiska. Sytuacje społeczne i instytucje wpływają na zachowanie człowieka, ale to człowiek w pewnym sensie jest organizatorem swojego otoczenia, gdyż jego zachowanie jest sprawcze. Środowisko jest bowiem układem aktywnym, a jednostka układem reaktywnym, odpowiadającym na bodźce pochodzące z otoczenia. Teoria wzmocnienia jest więc koncepcją człowieka zewnątrz sterowanego przez świat zewnętrzny.[4]

J. Kozielecki zwraca uwagę na najbardziej oryginalną i kontrowersyjną tezę Skinnera i jego kolegów. Twierdzą oni, że stany wewnętrzne człowieka, czyli świadomość, procesy myślenia, cechy, charakter i postawy, nie wpływają na ludzkie reakcje. Zaznaczyć jednak trzeba, że nie kształtuje ono zachowań ludzkich. Pogląd ten jest niezgodny z mądrością obiegową i z osobistymi doświadczeniami.

Rysunek 3. Proces modyfikacji zachowań

Źródło: J. Penc, Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996, s. 170.

Zgodnie z teorią wzmocnienia zachowanie wywołuje nagrody będzie prawdopodobnie, a prawdopodobieństwo powtórzenia się zachowań kończących się karą jest mniejsza. Stąd wynika, że można wpływać na zachowania człowieka stosując tzw. wzmocnienia. Cztery podstawowe ich rodzaje to: wzmocnienie pozytywne, unikanie (wzmacniają pożądane zachowanie), karanie i eliminacja (osłabiają lub redukują zachowania niepożądane).[5]

Zaprezentowane teorie obrazują co może kształtować zachowania ludzi. Żadna z nich nie wyjaśnia jednak do końca tego fenomenu, jakim jest motywacja. Współcześnie choćby dodaje się do czynników kształtujących ludzkie działania między innymi uwarunkowania kultury organizacyjnej (stara się to uwzględnić w modelu motywacji między innymi J. Penc). Tym niemniej teorie te posiadają duże wartości implikacyjne dla menedżerów. Wspólnie pokazują, że z punktu widzenia sprawności działania nie można kształtować środowiska pracy i cech realizowanych przez pracowników zadań bez uwzględnienia indywidualnych zróżnicowań wykonawców pracy. Dzięki temu stanowią w wielu sytuacjach teoretyczne uzasadnienie stosowania konkretnych rozwiązań motywacyjnych w ramach organizacji.

[1]H. Steinmann, G. Schreyogg, Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1992, s. 228.

[2]R. W. Griffin, Podstawy…, op.cit., s. 469.

[3] A. Michael, Zarządzanie Ludźmi, Praktyczny poradnik dla menedżerów liniowych, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2007, s. 264.

[4] J. Kozielecki, Koncepcje psychologiczne człowieka, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1996, s. 21-26.

[5] R. W. Gryffin, Podstawy…, op.cit., s. 457-477.

Kluczowe teorie motywacji

praca licencjacka

Motywacja jako mechanizm psychologiczny uruchamia i organizuje zachowanie człowieka i stanowi jego wewnętrzną siłę. Od niej zależy aktywność jednostki, mobilizacja jej sił, wytrwałość oraz chęć podejmowania coraz trudniejszych zadań i ponoszenia ryzyka.

Koncepcje zarządzania zmieniały się na przestrzeni stulecia i dostosowywały do zmian zachodzących w organizacjach i pracy kierownictwa. Początkowo mieliśmy do czynienia z pracownikami wykonującymi mało skomplikowane zadania, gdy z czasem praca stała się bardziej złożona.

Wyróżniamy, zatem trzy teorie motywacji, czyli modele motywacji, które następowały kolejno po sobie[1]:

 • Model tradycyjny – związany jest z teorią o głównej motywacyjnej roli systemu płac: „im więcej zrobisz tym więcej zarobisz”. Praca jest tu kojarzona z czymś nie przyjemnym, z koniecznością, a pieniądz jest ważniejszy od charakteru pracy. Nie dostrzegano żadnych innych czynników motywacyjnych.
 • Model stosunków międzyludzkich stwierdza, że pracowników należy motywować nie tylko przez zachęty finansowe, ale i uznając ich potrzeby poczucia przydatności i znaczenia dla organizacji, dla której pracują. Zwrócono uwagę na nieformalne grupy pracowników mające swoje cele i swoich przywódców oraz na fakt, że mogą one wywierać wpływ na zachowania pracowników i ich motywację. W modelu tym przyznano pracownikom pewna swobodę w podejmowaniu decyzji w pracy, zapewniono szerszy dostęp do informacji o kierownictwie i funkcjonowaniu firmy. Jednak nadal dążono by pracownicy akceptowali wyższa rolę kierownictwa mimo wrażenia współuczestnictwa.
 • Model zasobów ludzkich – model ten związany jest z koncepcją zachęcania pracowników do rozwijania własnej inicjatywy, współdziałania oraz zwiększania zakresu ich działania i odpowiedzialności w organizacji. Model ten zakłada, że ludzie mają potrzebę uczestnictwa i są do niego prawdziwie zdolni. Kierownicy, zatem winni dzielić się odpowiedzialnością za realizację celów.

Różnice między wymienionymi modelami motywacji, ich wpływem na postępowanie kierownictwa i związane z tym oczekiwania pracowników przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Ogólne podejścia do motywacji

MODEL TRADYCYJNY MODEL STOSUNKÓW MIĘDZYLUDZKICH MODEL ZASOBÓW LUDZKICH
ZAŁOŻENIA
·         Dla większości ludzi praca jest z natury nieprzyjemna.

·         Mniej ważne jest to, co robią, niż to, ile zarabiają.

·         Niewielu chce i potrafi wykonywać prace wymagająca twórczości, samokierowania i samokontroli.

·         Ludzie chcą czuć się użyteczni i ważni.

·         Ludzie pragną przynależności i uznania, ze są indywidualnymi jednostkami.

·         Potrzeby te mają większe znaczenie niż pieniądze w motywacji pracy.

·         Praca nie jest z natury przyjemna. Ludzie pragną przyczyniać się do realizacji ważnych celów, które wspólnie ustalili.

·         Większość ludzi stać na więcej twórczości i samokierowania, niż wymaga tego od nich obecna praca.

ZASADY POSTĘPOWANIA KIEROWNICTWA
·         Ściśle nadzorować i kontrolować podwładnych.

·         Rozkładać zadania na proste, powtarzalne, łatwe do wyuczenia czynności.

·         Ustanowić szczegółowe instrukcje i procedury robocze oraz sprawiedliwie, ale stanowczo, zmuszać do ich przestrzegania.

·         Każdemu pracownikowi zapewnić poczucie użyteczności i znaczenia.

·         Informować podwładnych
o swoich planach i wysłuchiwać ich zastrzeżeń.

·         Pozwalać podwładnym na pewien zakres samokierowania i samokontroli w rutynowych sprawach.

·         Spożytkować niewykorzystane zasoby ludzkie.

·         Tworzyć środowisko, w którym każdy może wnieść jakiś wkład w granicach swoich możliwości.

·         Zachęcać do pełnego uczestnictwa w ważnych sprawach, wciąż rozszerzając zakres samokierowania i samokontroli podwładnych.

OCZEKIWANIA PRACOWNIKÓW
·         Ludzie mogą tolerować pracę, jeśli płaca jest przyzwoita, a szef sprawiedliwy.

·         Jeżeli zadania są wystarczająco proste, a pracownicy ściśle kontrolowani, ich wydajność będzie zgodna z normami.

·         Dzielenie się informacją z podwładnymi i angażowanie ich w podejmowanie rutynowych decyzji zadowoli ich podstawowe potrzeby przynależności i poczucia ważności.

·         Zaspokojenie tych potrzeb poprawi morale i zmniejszy opór wobec autorytetu formalnego, podwładni będą chętniej współpracować.

·         Rozszerzenie wpływów samokierowania i samokontroli podwładnych doprowadzi do zwiększenia efektywności operacji.

·         Zadowolenie z pracy może poprawić się jako uboczny efekt wykorzystania przez podwładnych ich możliwości.

Źródło: J. A. F. Stoner, Ch. Wankel, Kierowanie, Warszawa, 1994, s. 361.

W staraniach do wyjaśnienia i określenia systemu motywacji pracowników powstała jedna z najbardziej znanych typologii teorii motywacji:

 • teorie treści (dzielone na hierarchii potrzeb i dwuczynnikową);
 • teorie procesu (dzielone na oczekiwania i sprawiedliwości);
 • teoria wzmocnienia[2]

Z punktu widzenia problematyki motywacji, bardziej przejrzystą klasyfikacje potrzeb przedstawia S. Łypacewicz. Obejmuje ona trzy kategorie potrzeb:

 • potrzeby biologiczne lub fizjologiczne związane z utrzymaniem życia organizmu ludzkiego;
 • potrzeby psychiczne i intelektualne związane z dążeniem człowieka do rozwijania własnych potencjalnych możliwości i zdolności;
 • potrzeby społeczne wynikające ze współżycia człowieka w społeczności[3]

Najbardziej znanymi i najczęściej omawianymi teoriami treści są: teoria hierarchii potrzeb A. H. Maslowa, teoria potrzeby osiągnięć D. McClellanda, teoria ERG C. Alderfera, teoria wzmocnień oraz dwuczynnikowa teoria F. Herzberga.

A.H. Maslow określił i zhierarchizował pięć podstawowych grup potrzeb: fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności i miłości, szacunku, samo urzeczywistnienia (samorealizacji) (rysunek 1). Są one motywatorem ludzkiego zachowania. Cechą charakterystyczną tej teorii jest stwierdzenie mówiące, że nie można zaspokoić potrzeb określonego rzędu, jeśli nie zostaną zaspokojone potrzeby leżące w hierarchii o rząd niżej. Przykładowo potrzeby samorealizacji mogą zostać zaspokojone dopiero po uprzednim zaspokojeniu kolejno potrzeb fizjologicznych, bezpieczeństwa, miłości i uznania[4].

Rysunek 1. Hierarchia potrzeb A. H. Maslowa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Maslow 1990, s. 72-86; Bartol, Martin 1991, s. 448.

A. Maslow zwracał uwagę, że każda osoba może przyjmować inne priorytety wśród tych potrzeb, w zależności od warunków istniejących w jego otoczeniu. Krytycznym aspektem tez A. Maslowa jest fakt, że wraz ze spełnieniem danej potrzeby, przestaje ona motywować zachowania pracowników – służyć jako czynnik motywujący. Czynnikiem najsilniejszym staje się wówczas kolejna najniższa nie spełniona potrzeba. Jeśli wszystkie potrzeby niższego rzędu zostaną zaspokojone, kolejna wyższa nie spełniona potrzeba staje się potrzebą motywującą. Oczywiście pojawił się szereg głosów krytycznych wobec koncepcji A Maslowa, które wskazywały, iż zróżnicowanie poszczególnych osób jest zbyt duże, aby dla wszystkich można było zasadnie postulować tę samą hierarchę potrzeb. Trudno nie zgodzić się z przekonaniem, że niektóre osoby o zaspokojonych potrzebach fizjologicznych, bezpieczeństwa i miłości będą w niewielkim stopniu zainteresowane osiągnięciem szacunku u innych lub zaangażują się w działania ku rozwojowi duchowemu.

[1] R. W. Griffin, Podstawy…, op.cit., s. 459.

[2] M. Armstrong, Zarządzanie Ludźmi, praktyczny przewodnik dla menedżerów liniowych, Dom Wydawniczy, Rebis, Poznań 2007, s. 253.

[3] S. Łypcewicz, Kształtowanie stosunków międzyludzkich, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1975, s. 76-77.

[4] A. H. Maslow, Motywacja i osobowość, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1990, s. 86.

Motywowanie pracowników – wstęp do pracy

praca licencjacka

Motywowanie pracowników jest jednym z najważniejszych elementów zarządzania ludźmi i warunkiem sukcesu organizacji. Przyjmując, że celem firmy jest rozwój, umacnianie własnej pozycji i osiąganie zysku, drogą do jego realizacji jest efektywna działalność pracowników, ich inicjatywa i zaangażowanie. Jakość potencjału ludzkiego pozostającego w dyspozycji przedsiębiorstwa to jeden
z czynników decydujących o pozycji firmy na rynku. Warunkiem produktywnej pracy jest kompleksowy i skuteczny system motywowania. System, który właściwie wykorzystuje potrzeby i zdolności pracowników, a także daje im satysfakcję.

Firmy tradycyjnie ścigają się w wyszukiwaniu źródeł swojej przewagi konkurencyjnej lepszym dostępie do źródeł finansowania albo innowacji technicznych. W celu utrzymywania korzyści pochodzących z przewagi konkurencyjnej nad innymi firmami, menedżerowie specjalizujący się w nowoczesnym podejściu do zarządzania proponują dostrzec trzeci, priorytetowy wymiar: procesy i struktura organizacyjna firmy musi umożliwić pracownikom pełną realizacje ich potencjału. Ludzie muszą być zadowoleni ze swojej pracy oraz że zapewnienia menedżerów o sile zarządzania to nie tylko puste słowa, niemające przełożenia na w rzeczywistość. Nowoczesna firma powinna postawić na bezpośrednim zaangażowaniu pracowników. Polskie firmy powinny uczynić zadość licznym wyzwaniom i pokonać wiele barier, jeśli chcą funkcjonować w nowej rzeczywistości. Powinny skupić się na rozwiązywaniu problemów w zakresie: strategicznego myślenia i działania, doskonalenia produktu i zarządzania jakością, wzrostu produktywności i konkurencyjności organizacji oraz efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi. Sukcesywne rozwiązywanie tych problemów zmusza do inicjatywy i współpracy wszystkich pracowników w danej firmie i jest to kluczowy powód, dla którego motywacja do pracy ludzi ma tak istotne znaczenie w nowoczesnym zarządzaniu i procesie wytwórczym. Znacząca ilość polskich organizacji stanęła przed koniecznością doskonalenia zasad motywowania pod katem wzmocnienia motywacyjnego oddziaływania płac i pozostałych czynników motywacyjnych. Doskonalenie systemu motywacyjnego jest procesem długotrwałym, trudnym i wymaga wszechstronnej analizy obowiązujących dotychczas rozwiązań i oceny ich skuteczności. Systemy motywacyjne obowiązujące w polskich przedsiębiorstwach stworzone zostały w większości w minionym czasie i należą już do przestarzałych.

Przebieg procesu motywowania, jego wydajność i ostateczne wyniki zależą od założeń i właściwych narzędzi motywacyjnych, jakie organizacja przyjmuje tworząc go, ale również od konsekwencji w jego stosowaniu. Program motywowania swoim działaniem powinien wyzwolić wolę i chęć działania pracowników, powinien kształtować pożądane przez przedsiębiorstwo zachowania i postawy.

Praca zawodowa stanowi jedną z podstawowych sfer życia ludzi. Wymaga poświęcania czasu i energii. Może być ona ważnym, autotelicznym źródłem motywacji, jeśli przynosi satysfakcję. Pytanie, co należy robić, aby pracownik w pełni wykorzystywał w pracy swoje uzdolnienia i energię twórczą, jest niezwykle istotne. Należy zatem szukać coraz doskonalszych sposobów i form motywowania, mając na uwadze różne sytuacje zawodowe i ich szerokie uwarunkowania. Wszystkim organizacjom powinno zależeć na stosowaniu akceptowanych przez pracowników instrumentów pobudzania do pracy. Jednak wymaga to zrozumienia motywacji, a więc tego, co wywołuje i stymuluje zachowania, nie tylko przez kierownictwo organizacji, lecz także samych pracowników. Zadaniem dobrych kierowników jest nieustanne poszukiwanie nowych środków motywowania, tak aby praca była dla ludzi radością, a nie trudnym obowiązkiem.

Motywacja miała i zawsze będzie mieć ogromne znaczenie dla ludzi, bo nadaje sens ich życiu. Jest to złożone zagadnienie, ponieważ zachowanie ludzkie jest skomplikowane i nie zawsze  zrozumiałe. Dużo trzeba poznać, wiedzieć i samemu doświadczyć, aby pojąć sztukę motywowania i umieć ją dobrze stosować w praktyce. Jest to zadaniem kierowników, ocenianym przez pryzmat jakości ich relacji z własnymi pracownikami. Prawdziwa tajemnica motywacji polega na stwarzaniu takich warunków w środowisku pracy, aby ludzie czuli się wolni od wpływów zniechęcających i niszczących ich dobre chęci.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

Pierwszy rozdział – przybliża pojęcie i istotę motywacji, kluczowe jej teorie oraz ukazuje motywacyjne oddziaływanie na pracowników.

Drugi rozdział – przedstawia czynniki motywujące pracowników, niematerialne formy motywowania oraz rozwój pracowników, ich udział w szkoleniach.

Trzeci rozdział – zaprezentowana została firma „TOP” Sp. z o.o. w Koszalinie oraz ocena systemu motywacyjnego pracowników stosowana w w/w przedsiębiorstwie kładąc nacisk przede wszystkim na system wynagradzania istniejący w firmie.

Celem pracy jest zaprezentowanie jak wielkie jest znaczenie motywacji w całości systemu zarządzania przedsiębiorstwem i pracujących w nim ludzi. Przedstawiono samo pojęcie motywacji, jakie istniały i są nadal wykorzystywane koncepcje (modele) motywacji, czynniki motywujące ludzi do działania w oparciu o teorie potrzeb i wzmocnień. Następnie dokonano analizy podstawowych narzędzi motywacyjnych jak system płac, niematerialne formy motywowania, rozwój personelu oraz stosowane nagrody i kary. Zaprezentowana została również firma „TOP” Sp. z o.o. w Koszalinie oraz system motywowania pracowników stosowany w w/w przedsiębiorstwie kładąc nacisk przede wszystkim na system wynagradzania istniejący w firmie „TOP” Sp. z o.o.

Skuteczne motywowanie pracowników

praca licencjacka

Skuteczne motywowanie pracowników wymaga wielkiego doświadczenia, znajomości potrzeb, zaufania między kierownictwem a podwładnymi oraz odpowiednio dopasowanych bodźców. Wypracowanie odpowiedniej techniki motywacyjnej nie jest zadaniem prostym. Proces motywowania jest uzależniony od specyfiki organizacji, jej celów strategicznych, zasobów, ale w największym stopniu od samych pracowników, którzy daną organizację tworzą. Stworzenie takiego systemu, który podnosi zadowolenie pracowników, zwiększa wydajność pracy wymaga zaprogramowania odpowiedniego przepływu informacji między kierownikiem a podwładnym, budowy odpowiedniego zaufania np. przez delegowanie uprawnień, oraz odpowiedniego stymulowania konfliktu, który jest nieodłącznym elementem każdej organizacji.

Z całą pewnością można stwierdzić, że idealna technika motywacyjna nie istnieje. Największą skuteczność zapewnia stosowanie wszystkich poznanych technik, oczywiście w odpowiednich proporcjach. Zapewni to stworzenie spójnego wewnętrznie i uzupełniającego się kompleksu. W ostatnich latach coraz częściej menedżerowie zauważają, że chociaż konflikt może być poważnym problemem to jednak pewne jego typy mogą okazać się „budujące”. Uzyskanie optymalnego poziomu „konfliktu wyzwala motywację, twórczą postawę, innowację i inicjatywę, może dać w rezultacie wyższy poziom wyników”[1]. Konfliktem należy kierować w sposób konstruktywny, tzn. zapobiegać jego powstaniu lub rozwiązać go jeśli powstanie.

Bardzo ważne w odpowiednim motywowaniu pracowników jest delegowanie uprawnień. Praktyka delegowania uprawnień jest potężnym środkiem służącym z jednej strony, oszczędzaniu czasu menedżera, z drugiej zaś podnoszeniu umiejętności kierowniczych u podwładnych. Powoduje to, że pracownik czuje się bardziej związany z organizacją. „Umiejętności partycypacyjne umożliwiają menedżerom wykorzystanie energii całej organizacji dla dążenia do wzajemnie zrozumiałych i wspólnie przyjętych celów”[2].

Stosowanie odpowiednich bodźców wpływa również na wydajność organizacji. W dzisiejszych czasach największe znaczenie mają bodźce finansowe. Najważniejsze stało się zarabianie wielkich pieniędzy, ludzie są zdolni do wielkich poświęceń byleby podnieść swój status społeczny.

Nie mniej ważne dla skutecznego funkcjonowania organizacji jest odpowiednia komunikacja. Należy dostarczać informacje w takiej formie, aby można było je z łatwością odczytać. Kierownictwo każdej organizacji powinno zadbać o skuteczny system komunikowania. Zastosowanie wymienionych w powyższej pracy technik motywacyjnych w odpowiednio dobranych proporcjach (w zależności od potrzeb pracowników, obecnej sytuacji danej organizacji, itd.) zapewni podniesienie wydajności całej organizacji. Nie należy jednak zapominać o najważniejszym elemencie każdej organizacji, a mianowicie o człowieku, który ją tworzy, jest jej elementem. „Większość problemów, z którymi firma musi się borykać, tworzą jej pracownicy. Podobnie większość rozwiązań w firmie tworzą i wdrażają jej pracownicy. Dlatego w ostatecznym rozrachunku pracownicy firmy decydują o jej sukcesie, klęsce lub, co bardziej powszechne o jej przeciętności”[3]. Skuteczność każdej techniki motywacyjnej zależy więc od poszczególnych pracowników danej firmy.

Aby dobrze motywować pracownika trzeba dobrze poznać jego charakter (przez co motywowanie staje się łatwiejsze), trzeba poznać jego potrzeby (aby wiedzieć czego mu brak, zaspokajając jego potrzeby można sprowokować go do działania). W motywowaniu pracownika trzeba sięgać do nagród. Nie można się ograniczyć tylko do motywacji płacowej, gdyż prędzej czy później przestanie ona motywować pracownika. Trzeba także sięgać i próbować odkryć motywację osobistą pracownika i poznając jego ambicje i cele i wykorzystywać to dla celów organizacji. Kierownik, który odkryje motywację osobistą u pracownika oraz będzie umiał ją wykorzystać będzie miał w tym podwładnym ogromny potencjał i siłę do wykorzystania dla celów organizacji.

Podsumowując wszystkie powyższe stwierdzenia, można śmiało stwierdzić, że motywacja prowadzi do zadowolenia z pracy i nauki. Może najogólniej rzecz biorąc, wynikać z obiektywnych warunków pracy lub z faktu wykonywania określonego zawodu. Ludzie, którzy są zadowoleni ze swojego zawodu, szkoły, studiów będą skłonni pracować, uczyć się ochoczo nawet wtedy, gdy nie są zadowoleni z obiektywnych warunków. Natomiast dobre warunki pracy, nauki nie zawsze wyzwalają entuzjazm, jeśli wykonywany zawód, czy wybrana szkoła nie daje człowiekowi zadowolenia. Motywacja jest więc niezbędna.

[1] R. W. Griffin, „Podstawy…, op.cit., s. 543.

[2] L. R. Bittel, „Krótki kurs zarządzania”, PWN, Warszawa 1994, s. 257.

[3] K. Obłój, „Mikroszkółka zarządzania”, PWE, Warszawa 1994, s. 102.